KURS

Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji


KCN 09 – 10 maja 2020 (weekendowy)

(16 godzin lekcyjnych)

Studium PTWK zaprasza na nowy kurs Czasopismo naukowe. Od pomysłu do publikacji.

Czasopisma odgrywają ważną rolę w wymianie myśli naukowej i prezentowaniu wyników najnowszych badań.
O ich renomie decyduje przede wszystkim jakość merytoryczna artkułów, ale muszą też sprostać wymaganiom
stawianym przez Ustawę 2.0 MNiSW i bazy bibliometryczne. Duże znaczenie ma również promocja w środowisku
naukowym. Osoby opracowujące koncepcję nowego czasopisma naukowego muszą wziąć pod uwagę wymienione
elementy, a także specyfikę jego wydawania. Z kolei redakcje i wydawcy istniejących już periodyków dowiedzą
się jakie zmiany należy wprowadzić, by zdobyły silną pozycję wśród badaczy i znalazły się na liście czasopism
punktowanych.

Dostępne opracowania dotyczące wydawania czasopism naukowych opisują przede wszystkim warunki
i wymagania stawiane czasopismom. Nie odpowiadają na pytania jak w praktyce je wprowadzić, jak radzić sobie
ze sprzecznościami między wytycznymi MNiSW i baz indeksacyjnych, jak zorganizować współpracę między
redakcjami czasopism a wydawcami, która może być źródłem licznych konfliktów.

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy o wydawaniu czasopisma naukowego, przedstawienie sposobów
rozwiązywania problemów, które pojawiają się podczas planowania i realizacji.

Kurs skierowany jest do redaktorów naczelnych czasopism naukowych, sekretarzy i członków redakcji,
redaktorów prowadzących, wydawców oraz osób, które zmierzają założyć nowe czasopismo naukowe.

Uczestnicy kursu poznają, czym powinni kierować się tworząc nowe czasopismo naukowe i jakie zalecenia muszą
uwzględnić. Od wyboru dyscypliny / dyscyplin, tematyki i jej zakresu, rozpoznania konkurencji po częstotliwość
ukazywania się, sposób finansowania, dystrybucję. Prześledzą jakich formalności należy dopełnić, by zarejestrować
czasopismo, nadać numery ISSN, e-ISSN, DOI, ORCID. Zapoznają się z podstawami prawa autorskiego, rodzajami
licencji Creative Commons, wyjaśnieniem pojęcia „domena publiczna” oraz z czynnikami wpływającymi na wybór
rodzaju licencji.

Pierwszy dzień – 09 maja 2020 (sobota)

1. Czasopismo naukowe – definicja wg Ustawy 2.0.
2. Specyfika wydawania czasopisma.
3. Koncepcja czasopisma naukowego:

   a) Wybór dyscypliny, dyscyplin naukowych;
   b) Zakres tematyczny;
   c) Tytuł czasopisma.

4. Sposób finansowania czasopisma:
   a) Dotacja;
   b) Subskrypcja płatna.

5. Dystrybucja czasopisma:
   a) Prenumerata;
   b) Otwarty dostęp (open access);
   c) Czasopisma hybrydowe.

6. Rejestracja czasopisma.
7. Identyfikatory w czasopiśmie:

   a) ISSN, e-ISSN;
   b) DOI i ORCID.

8. Prawo autorskie:
   a) Umowy licencyjne dotyczące tekstów, ilustracji, dozwolony użytek;
   b) Open access – rodzaje licencji dotyczących wolnego dostępu;
   c) Domena publiczna.

9. Organizacja czasopisma:
   a) Rada Naukowa;
   b) Redakcja;
   c) Recenzenci;
   d) Wydawca.

10. Nowoczesne czasopismo:
   a) Layout;
   b) Struktura artykułu;
   c) Abstrakt;
   d) Słowa kluczowe;
   e) Bibliografia czy References.


Drugi dzień – 10 maja 2020 (niedziela)

1. Bazy referencyjne Scopus i Web of Science:

   a) O bazie Scopus;
   b) O bazie Web of Science.

2. Minimalne kryteria, które musi spełnić czasopismo aplikujące
    do baz Scopus i Web of Science.
3. Przygotowanie czasopisma do zgłoszenia do baz Scopus i Web of Science:

   a) Dyscyplina naukowa czasopisma;
   b) Tytuł a tematyka czasopisma;
   c) Dostępność tekstów;
   d) Wymagania wobec recenzentów;
   e) Wymagania wobec Rady Naukowej czasopisma;
   f) Wymagania wobec Redakcji czasopisma;
   g) Artykuł naukowy – wygląd artykułu, forma artykułu;
   h) Abstrakt, słowa kluczowe, Bibliografia.

4. Przygotowanie strony internetowej czasopisma do zgłoszenia do baz
    bibliometrycznych Scopus i Web of Science:

   a) Adres strony internetowej czasopisma;
   b) Język w jakim publikowane są treści na stronie internetowej;
   c) Hierarchia informacji na stronie internetowej czasopisma;
   d) Konieczne elementy na stronie internetowej i ich widoczność;
   e) Strona artykułu;
   f) Format plików z artykułami;
   g) Inne dokumenty załączone do strony internetowej czasopisma.

5. Sposób aplikowania: Scopus i Web of Science.
6. Proces wydawniczy – role Redaktora Naczelnego, Redaktora naukowego,
    Sekretarza Redakcji, Wydawnictwa:

   a) Pozyskiwanie materiałów;
   b) Etapy procesu wydawniczego;
   c) Dystrybucja czasopisma.

7. Promocja czasopisma naukowego.

Zajęcia prowadzi
red. Dorota Dziedzic– od 22 lat związana zawodowo
z oficynami naukowymi. W Wyd. Naukowym PWN prowadziła redakcję czasopism,
w ramach której ukazywały się czasopisma naukowe oraz popularnonaukowe (m.in.
„Charaktery”, „Mówią Wieki”) oraz redakcję projektów specjalnych, która wydawała
książki naukowe zlecane i finansowane przez podmioty zewnętrzne. Realizowała też
duże projekty koedycyjne z wydawnictwami zagranicznymi (Oxford Press, Elsevier,
Penguin). Była redaktorem prowadzącym serii oxfordzkich słowników tematycznych.
Kierowała Wydawnictwem Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Tworzyła jego plan wydawniczy i budżet, pozyskiwała autorów,
współpracowała z wydawcami zagranicznymi. Koordynowała prace nad tytułami
od momentu zawarcia umów licencyjnych do dystrybucji. Stworzyła i prowadziła
księgarnię internetową Instytutu.
Od 6 lat pracuje w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego. Jest redaktorem
prowadzącym czasopisma naukowe. Obecnie prowadzi 15 periodyków – o różnej
częstotliwości ukazywania się, w wersji papierowej i elektronicznej, także we
współpracy z innymi uczelniami (Uniwersytet Europejski Viadrina). Zarządza całym
procesem wydawniczym. Stworzyła i prowadzi strony internetowe wydawanych
czasopism. Inicjuje zmiany, które uwzględniają wymagania Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz baz bibliometrycznych (m.in. Scopus i Web of Science).
Współpracuje przy ich wdrażaniu. Dbając o wysoki poziom edytorski wydawanych
czasopism wykorzystuje w pracy najnowsze technologie.
Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesem wydawniczym, przygotowywania
czasopism i ich stron internetowych do umieszczania w bazach indeksacyjnych
wskazanych przez MNiSW. Bierze udział w dyskusjach o wyzwaniach wobec których
stają dzisiaj nauka, wydawnictwa i czasopisma naukowe, np. ostatnio w Goethe Institut.

Szkolenie KCN (16 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

09 – 10 maja 2020

Zajęcia:  sobota, godz. 10:30 – 17:30
,
                niedziela, godz. 09:00 – 16:00
             (z przerwami na kawę i herbatę oraz obiad)

             Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach
             max. 20 osobowych.

Miejsce: Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
             al. Jana Pawła II 36C
               (na tyłach d. Kina „Femina”, obecnie Biedronka).


Koszt kursu: 880,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).


             - Przy zgłoszeniu minimum
               3 osób z danej firmy – 830,00 złotych brutto od osoby.

             - Dla członków PTWK mających opłacone składki
               członkowskie (10 % zniżki) – 792,00 złotych brutto od osoby.

             Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
                                    zaświadczenie ukończenia kursu.

             Wpłaty prosimy dokonywać na konto PTWK:
                38 1160 2202 0000 0000 5515 5678
             dopiskiem Opłata za KCN/5/2020.


Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu do                           
4 maja 2020
lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.

=============================================
Formularz KCN należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

=============================================

Formularz do pobrania:
KCN – Formularz zgłoszenia    


UWAGA:

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak