Kurs dla redaktora prowadzącego

8 – 9 kwietnia 2017

(16 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kurs dla redaktora prowadzącego.

Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi. Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy nad projektami wydawniczymi.

W programie kursu m.in.:

1. Sylwetka redaktora prowadzącego.

    a) Zadania i obowiązki redaktora prowadzącego.
    b) Osoby pracujące nad projektem wydawniczym i ich obowiązki i zadania.
2. Przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu.
    a) Zasady weryfikacji tytułów przed wprowadzeniem do planu.
    b) Badanie rynku pod kątem tytułów konkurencyjnych i wspomagających.
    c) Przygotowanie koncepcji edytorsko-technicznej publikacji.
    d) Przygotowanie wstępnego harmonogramu prac nad projektem.
3. Budżetowanie tytułu oraz pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą.
    a) Budżetowanie tytułu – typy kosztów, przychody.
    b) Powiązanie kosztorysu ze wstępnym projektem edytorskim publikacji.
    c) Pozyskiwanie dotacji.
    d) Kolekcje dla gazet, klubów książki itp., publikacje na zamówienie (zlecenie).
4. Kolegium wydawnicze.
    a) Przeprowadzenia symulacji kolegium wydawniczego.
    b) Zaprezentowanie i „obrona” przygotowanej publikacji.
5. Praca z maszynopisem od momentu złożenia pracy przez autora
    do egzemplarza sygnalnego.

    a) Weryfikacja i przyjęcie pracy oraz ewentualna weryfikacja budżetu publikacji.
    b) Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac redakcyjnych.
    c) Uszczegółowienie koncepcji edytorskiej i koncepcji graficzno-marketingowej.
    d) Aspekt redakcyjny procesu wydawniczego – opracowanie edytorskie i techniczne.
    e) Współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym,
        grafikiem, ilustratorem i innymi osobami pracującymi nad publikacją.
    f) Monitoring procesu produkcyjnego (składu/łamania, korekt i druku).
    g) Plan promocyjny tytułu – termin premiery, akcje promocyjne i reklamowe.
    h) Zasady współpracy z autorami.
6. Zasady redagowania umów wydawniczych.
    a) Typy i rodzaje umów wydawniczych.
    b) Zawieranie umów zagranicznych.
    c) Zasady negocjowania umów wydawniczych.

Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Była: z-cą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się red. filologii obcych, następnie red. naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW.
Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich.
Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej. Wykładowca na kursach PTWK.


Szkolenie (dwa spotkania – łącznie 16 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:


8 – 9 kwietnia 2017

w godzinach: sobota 10:00 – 17:00, niedziela 09:00 – 16:00

Koszt kursu: 780,00
złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 730,00 złotych brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłaconych składki członkowskie – 10 % zniżki.

Zajęcia w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 18 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do
3 kwietnia 2017

na załączonych formularzach

Formularze do pobrania:
KRPr. – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KRPr. – Formularz zgłoszeniowy dla firm


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak