Kurs kultury język polskiego


22 – 23 października 2016

(14 godzin lekcyjnych)


Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek zaprasza na kurs kultury języka polskiego.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.

W programie m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
   a) typy błędów językowych;
   b) dwupoziomowość normy;
   c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków
  
a)najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
       czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający czy
       przekonywujący itd.);
   b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona, wzory
       odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
   c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
       o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka
   Polskiego:

   a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
        G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15) ;
   b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
       e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
       anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
   a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne);
   b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja);
   c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
   a) wymagania składniowe liczebników;
   b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
   c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
   d)zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
   a) łączliwość normatywna i systemowa;
   b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
   c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy,
       smolisty, kruczy
)
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności
   słuchaczy

Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.


Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzącą dr hab. Iwonę Burkacką, adiunkta w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, RAABE, Biblioteka Analiz.


Kurs (dwa spotkania – łącznie 14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

22 – 23 października 2016

(sobota i niedziela, w godzinach 10:00 – 16:00)


Koszt kursu: 690,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 640,00 złotych brutto od osoby.
Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10 % zniżki.

Zajęcia: Akademia Sztuki i Kultury – Warszawa, ul. Jana Pawła II 36-c
(na tyłach Kina „Femina”).

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w grupach 18 osobowych.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia napoje (kawa, herbata, woda).

Słuchacze otrzymują oficjalne zaświadczenie ukończenia kursu.


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do

17 października 2016

na załączonych formularzach


Formularze do pobrania:
KJP 2 – Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych
KJP 2 – Formularz zgłoszeniowy dla firm
UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.     606 75 75 29

 

 

 

 

 

facebook znak