Kurs Redagowanie tekstów tłumaczonych

14 – 15 kwietnia 2018  

(14 godzin lekcyjnych)


Celem kursu jest zapoznanie tłumaczy z zagadnieniami związanymi z redagowaniem tekstu naukowego i literackiego. Wydziały filologiczne z reguły nie oferują swym studentom żadnych zajęć związanych z „doszlifowaniem” tekstu przełożonego na język polski oraz dostosowaniem go – zwłaszcza przekładu naukowego – do polskich norm i wymogów edytorskich, a także oczekiwań wydawcy.

Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów, absolwentów filologii obcych, którzy pracują jako tłumacze lub weryfikatorzy tłumaczeń oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną w pracy z tekstami tłumaczonymi.


W programie kursu m.in.:

1. Kompozycja edytorska tekstu głównego:
    a) segmentyzacja tekstu,
    b)
tytuły wewnętrzne.
2.
Nazwiska, nazwy geograficzne i inne nazwy własne w tekście tłumaczonym:
    
a) jednostki miar,
    b)
wielkości mierzalne.
3. Cytaty, przytoczenia, powołania:
    
a) wtrącenia, wyłączenia i komentarze w cytatach,
    b)
cytaty z poezji,
    c)
cytowanie Pisma św.,
    d) podstawy prawne cytowania.
4.
Idiomy, związki frazeologiczne, metafory, przysłowia:
    
a) żargon środowiskowy,
    b)
żargon zawodowy.

5. Terminologia naukowa; różne rejestry języka.
6.
Fałszywi przyjaciele tłumacza.
7. Zasady redagowania przypisów oraz bibliografii:
    a)
typy przypisów,
    b)
bibliografia podmiotowa, przedmiotowa,
8.
Podstawowe pomoce tłumacza:
    a) słowniki i encyklopedie,
    b)
internet i wikipedia.

Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.

Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek – od 29 lat związana zawodowo z instytucjami wydawniczymi. Była: zastępcą redaktora naczelnego w Bellonie, kierownikiem samodzielnej i samofinansującej się red. filologii obcych, następnie red. naczelnym redakcji humanistycznej w PWN będąc równocześnie redaktorem inicjującym i prowadzącym. Obecnie pracuje w Wydawnictwach UW. Posiada wieloletnie doświadczenie redaktorskie i korektorskie (książki, czasopisma). Cały czas redaguje książki dla wydawców (PAN – Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Studia z Dziejów Nauki Polskiej; Dzieje Wsi i Rolnictwa; PWN, UW, SGH, i in.). Specjalista w zakresie tworzenia i realizacji długofalowych strategii wydawniczych oraz planów wydawniczych zarządzania procesem wydawniczym, wprowadzania nowych technologii na rynek wydawniczy i tworzenia umów autorskich.Prowadzi wykłady i konwersatorium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z przedmiotu „Wstęp do współczesnego edytorstwa” na specjalizacji edytorskiej. Wykładowca na kursach PTWK.

Szkolenie (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:

14 – 15 kwietnia 2018

Zajęcia: sobota w godz. 10:00 – 16:00  i  niedziela w godz. 09:00 – 15:00

 • Koszt kursu: 770,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 720,00 złotych brutto od osoby.
  Dla członków PTWK mających opłaconych składki członkowskie – 10 % zniżki.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Zajęcia w Akademii Sztuki i Kultury w Warszawie,
  ul. Jana Pawła II 36-c (na tyłach Kina „Femina”).


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 9 kwietnia 2018 na załączonych formularzach


Formularz do pobrania:
KRTT – Formularz zgłoszenia


UWAGA:
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,
ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

Maria Kuisz
Dyrektor Biura i Studium PTWK
tel./fax (22) 850 34 76
kom.    606  75  75  29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook znak