Kurs kultury języka polskiego

20 – 21 stycznia 2018

(14 godzin lekcyjnych)


Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek i stron internetowych, korektorów, tłumaczy, pracowników wydawnictw i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się poprawną polszczyzną.

W programie m.in.:

1. Przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych:
    a) typy błędów językowych;
    b) dwupoziomowość normy;
    c) zmienność oceny normatywnej.
2. Tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków
    
a) najczęstsze wątpliwości w odmianie rzeczowników pospolitych i koniugacji
        czasowników (np. nie ma logo czy loga; przekonujący, przekonywający czy
        przekonywujący itd.);
    b) trudności w odmianie imion i nazwisk (np. nie ma Iwo, Iwa czy Iwona, wzory
        odmiany nazwisk typu Srebro, Ziobro, Kolbe);
    c) zastosowanie apostrofu w wyrazach zapożyczonych (np. z Googlem czy Google’em,
        o Youtub’ie czy Youtubie).
3. Polska ortografia w świetle zaleceń i uchwał ortograficznych Rady Języka
    Polskiego:

    a) współczesne kłopoty z zapisem nazw autostrad, grup państw (np. A1 czy A 1; G33,
        G-33 czy G 33; E15, E-15 czy E 15) ;
    b) przegląd zapisu kłopotliwych rzeczowników (np. wszechświat czy Wszechświat,
        e-mail czy mejl, wirus Ebola czy ebola, agro show czy agroshow, anty-in-vitro,
        anty-in vitro
czy anty in vitro).
4. Interpunkcja w teorii i praktyce (wydawniczej):
    a) wygląd strony tytułowej (zapis i rozplanowanie tytułu a znaki interpunkcyjne);
    b) zapis inicjałów (zalecenia poprawnościowe a tradycja);
    c) składniowy charakter polskiej interpunkcji.
5. Wybrane zagadnienia poprawności składniowej:
    a) wymagania składniowe liczebników;
    b) zasady poprawnego użycia imiesłowowych równoważników zdań;
    c) szyk a znaczenie wypowiedzi;
    d) zdania z podmiotem szeregowym.
6. Łączliwość leksykalna a metafory w tekstach użytkowych:
    a) łączliwość normatywna i systemowa;
    b) zasady poprawnego użycia metafor w tekście użytkowym;
    c) synonimia a ograniczenia łączliwości wyrazów (np. czarny, kary, kirowy,
        smolisty, kruczy
)
7. Odpowiedzi na pytania uczestników kursu i sprawdzenie umiejętności
     słuchaczy


Szczegółowy program kursu uczestnicy szkolenia
otrzymują na pierwszych zajęciach.


Zajęcia składać się będą z wykładu i ćwiczeń z konkretnymi tekstami oraz sprawdzianu umiejętności dostrzegania i poprawiania błędów językowych.

Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzącą dr hab. Iwonę Burkacką, adiunkta w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni jest członkiem Zakładu Stylistyki Teoretycznej, Leksykologii i Kultury Języka Polskiego oraz Zespołu Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a także kierownikiem studiów podyplomowych Polszczyzna w administracji i biznesie (UW). Popularyzatorka wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i słowotwórstwa. Specjalizuje się w językoznawstwie polonistycznym. Współautorka wielu publikacji z zakresu słowotwórstwa i zagadnień normatywnych współczesnej polszczyzny. Od lat współpracuje z PTWK i prowadzi kursy, i szkolenia dotyczące szeroko rozumianej kultury języka polskiego i poprawności językowej. Opracowała i poprowadziła też zajęcia dla instytucji i wydawnictw: CH BECK, LexisNexis, WSiP, STENTOR, GET IT, Kancelaria Sejmu, KIO, ARR, GIF, WIW, RAABE, Biblioteka Analiz.

Kurs (14 godzin lekcyjnych) odbędzie się w dniach:


20 – 21 stycznia 2018

Zajęcia: sobota i niedziela w godz. 10:00 – 16:00.

 • Koszt kursu: 780,00 złotych brutto (zwolnione z podatku VAT).
  Przy zgłoszeniu minimum 3 osób z danej firmy – 730,00 złotych brutto od osoby.
  Dla członków PTWK mających opłacone składki członkowskie – 10 % zniżki.

  Koszt obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, napoje,
  zaświadczenie ukończenia kursu.

 • Zajęcia w Akademia Sztuki i Kultury w Warszawie,
  ul. Jana Pawła II 36-c
  (na tyłach d. Kina „Femina”).

  Zgłoszenia prosimy nadsyłać do  15 stycznia 2018  na załączonych formularzach


  Formularz do pobrania:

  KJP – Formularz zgłoszenia  UWAGA:
  W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników
  organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu,

  ale nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

  Bliższe informacje można uzyskać w biurze PTWK.

  Maria Kuisz
  Dyrektor Biura i Studium PTWK
  tel./fax (22) 850 34 76
  kom.     606 75 75 29

 

 

 

 


facebook znak